اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود صادقی

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

sadeghilawut.ac.ir

سردبیر

دکتر سید حسین صفایی

استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hsafaiiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید حبیبا

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

دکتر مهدی زاهدی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

mehdii_zahediiyahoo.com

دکتر ستار زرکلام

دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

sattarzarkalamgmail.com

دکتر سید حسن شبیری

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

shshobeiriyahoo.com

دکتر مرتضی شهبازی نیا

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

shahbaziniamodares.ac.ir

دکتر محسن صادقی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

mohsen-5409yahoo.com

دکتر محمود صادقی

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

sadeghilawut.ac.ir

دکتر سید حسین صفایی

هیات علمی دانشگاه

hsafaiiut.ac.ir