درباره نشریه

دو فصل‌نامه پژوهش‌های تطبیقی مالکیت فکری، نشریه ای وابسته به انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران است که جهت پیشبرد آموزش و تحقیق در زمینه‌های مختلف مالکیت فکری و افزایش آگاهی‌های عمومی و فرهنگ سازی نسبت به‌ ضرورت احترام به این حقوق انتشار می‌یابد. پروانه انتشار این نشریه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ به شماره ۸۰۵۵۰ صادر گشته و در زمینه حقوق مالکیت فکری و ترتیب انتشار دوفصلنامه منتشر می‌گردد.