اهداف و چشم انداز

دو فصل‌نامه پژوهش‌های تطبیقی مالکیت فکری، نشریه ای وابسته به انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران که مقالات دریافتی را از طریق داوری و ارزیابی علمی دقیق مورد پذیرش قرار می‌دهد.
نشریه موضوعات مربوط به حوزه حقوق مالکیت فکری را پوشش می‌دهد و از نظر رویکرد و روش تحقیق، فقط مقالاتی را پذیرش و منتشر می کند که جنبه تطبیقی داشته باشند.
هدف از انتشار نشریه گسترش مرزهای دانش حقوق مالکیت فکری و کمک به اصلاح و ارتقای مستمر نظام حقوقی مالکیت فکری از طریق ارائه‌ی جدیدترین نظریه‌ها و یافته‌های پژوهشی در نظام‌های مختلف حقوقی است.