راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مجله پژوهش‌های تطبیقی حقوق مالکیت فکری

 

نکات مهم و ضروری برای مولفین (عدم رعایت نکات ذیل سبب رد مقاله از لحاظ ساختاری خواهد شد)

  1. در سامانه نشریه پژوهش‌های تطبیقی حقوق مالکیت فکری، مولف می‌بایست سه فایل بارگذاری کند (متن مقاله به زبان فارسی باشد و جنبه تطبیقی داشته باشد):

- فایل اصلی (فایل کامل مقاله به همراه مشخصات نویسندگان و چکیده انگلیسی به‌صورت ‎(Word‏)  طول فرآیند داوری مقاله و انجام اصلاحات، مولف هرگز نباید این فایل را تغییر دهد.
- فایل داوری بدون نام (به صورت ‎Pdf‏ و بدون مشخصات نویسند)
- تعهدنامه نویسندگان (مقاله ارسال شده در نشریه دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در این راستا، فرم تعهدنامه نویسندگان تکمیل شود).


** نکته قابل توجه: در سامانه نشریه در قسمت ضمیمه‌ها هنگام بارگذاری فایل ها به هیچ عنوان مشخصات نویسندگان را در فایل مقاله ننویسید؛ فایل های ضمیمه برای زمانیست که مولف هنگام بارگذاری فایل داوری(برای بار اول) و همچنین زمانی که اصلاحات مقاله را انجام داده، می بایست علاوه بر بارگذاری فایل اصلاح شده با فرمت ‎Pdf‏ در قسمت فایل داوری بدون نام، آن را با فورمت ‎Word‏ در این قسمت نیز بارگذاری کند.


۲- مقاله ‎باید‏ تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات مروری ‎(Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث، به شرطی پذیرفته می شود که منابع متنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.


۳- مقالات ترجمه شده پذیرفته نمی‌شود.


4- مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی، کلید واژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه‌گیری، فهرست منابع و مآخذ باشد.
مولف می بایست مشخصات دقیق خود را در سامانه نشریه بارگذاری کند و شماره تماس تمامی نویسندگان در سامانه و در فایل اصلی مقاله قید شود.


5- مشخصات مقاله در یک صفحه جداگانه با عناوین زیر ارائه و فایل آن ارسال شود:
- عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی
- نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسؤول مقاله با ستاره مشخص شود)
- رشته تخصصی، رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی
- نشانی کامل نویسنده مسؤول مقاله : شامل نشانه پستی، شماره تلفن ثابت و همراه، شماره دورنگار و نشانی پیام‌نگار (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی.


٦-‏ معادل انگلیسی واژه با شماره گذاری مستقل برای هر صفحه در پاورقی آورده شود.


۷- در هنگام بارگذاری مشخصات مقاله در سامانه نشریه (مراحل بارگذاری مقاله در سامانه نشریه)» تمامی مراحل اعم از چکیده، نام نویسندگان، منابع فارسی، منابع انگلیسی می‌بایست دقیق تکمیل شود.


‎8-‏ شایان ذکر است در درج اسامی و مشخصات نویسند گان، ایمیل(درج ایمیل دانشگاهی برای اعضای هیات الزامی است) و همچنین نویسنده مسئول، دقت لازم را بفرمایید؛ پس از ارسال مقاله، نشریه تغییری در ترتیب اسامی و همچنین مشخصات نویسندگان و... انجام نخواهد داد (مقالات برگرفته از رساله/پایاننامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توام و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می‌شود (در این خصوص تاکید می گردد مولف مقاله ترتیب قرارگیری نویسندگان و نویسنده مسئول مقاله را طبق آیین نامه پژوهشی دانشگاه خود، تنطیم نماید؛ شایان ذکر است پس از پذیرش و انتشار مقاله، تغییری در مقاله ایجاد نخواهد شد).


9- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‌ای تأمین شده باشد می بایست نام مؤسسه در پانویس درج شود.


‏10- چنانچه مقاله مستخرج از رساله یا پایان نامه است در پانویس درج شود.


‏۱۱. مقاله بدون احتساب چکیده انگلیسی می بایست 8000  لغت باشد. مولف باید در هر مرحله از فرآیند داوری و پس از انجام اصلاحات نیز تعداد لغات را مدنظر قرار دهد (از ابتدای مقاله (عنوان مقاله) تا انتهای منابع مقاله؛ بدون احتساب چکیده انگلیسی).


‏12- چکیده انگلیسی در پایان مقاله و پس از منابع قرار می گیرد؛ همچنین چکیده انگلیسی در هر مرحله تغییر چکیده فارسی، باید متناسب با متن چکیده فارسی، تغییر کند.


‏13- درهنگام انجام اصلاحات داوری مقاله، مولف باید دقت نماید هنگام کامنت گذاری، نام وی ذکر نشود.

14- مجله پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری از بررسی مقالات دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد معذور است.


‏15- مقاله‌ها پس از بررسی و تصمیم هیأت تحریریه به‌وسیله دو تن از متخصصان به صورت محرمانه داوری می‌شود.


‎16- مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده مسؤول مقاله است و همکاری نویسنده مسؤول مقاله در تمام مراحل الزامی و موجب تسریع کار خواهد بود.


‎17-  فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد،


راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقاله صفحه نخست مقاله

موضوع

اندازه و نوع قلم

عنوان مقاله

16

نام و نام خانوادگی نویسنده اول

12

‏مرتبه علمی، نام رشته، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر، کشور‎

10

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

12

چکیده

11

چکیده (با دوخط فاصله از نام نویسنده ها)
. چکیده مقاله شامل حداکثر ۲۵۰ -۲۰۰ کلمه و در یک پاراگراف باشد و در آن به بیان مختصری درباره موضوع، ضرورت تحقیق، روش های مورد استفاده، یافته ها و نتایج پرداخته شود۔

. فاصله خطوط: ۱
واژگان کلیدی: حداکثر پنج کلمه که با ویرگول از یکدیگر جداشده و در انتهای آن‌ها نقطه قرار دارد.


1- مقدمه

این راهنما به منظور استفاده مؤلفین برای نوشتن مقالات فارسی مطابق الگوی استاندارد و واحد این نشریه
تهیه شده است۔ رعایت این ضوابط برای مؤلفین محترم الزامی است۔ لطفا از تغییر دادن آن خودداری کنید.


مقاله می تواند از بخش های مختلفی مانند تشکر و قدردانی و پیوست تشکیل شده باشد اما وجود بخش های
چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، نتیجه‌گیری و منابع الزامی است.

برای نگارش مقالات به جدول ذیل توجه شود:

عنوان مقاله

B  یاقوت ضخیم سایز 16

متن اصلی فارسی

B  یاقوت نازک سایز 12

متن اصلی انگلیسی

Times New Roman‏ نازک سایز ۱۱

پانویس فارسی

B یاقوت نازک سایز ۹

پانویس انگلیسی

Times New Roman‏ نازک سایز ۹

تیتر اصلی(هدینگ ۱)

B  یاقوت ضخیم سایز 14

تیتر فرعی (هدینگ ۲)

B یاقوت ضخیم سایز ۱۳

تیتر فرعی (هدینگ ۳)

‏B یاقوت ضخیم سایز 12

منابع فارسی

B یاقوت نازک سایز ۱۲

منابع انگلیسی

Times New Roman‏ نازک سایز ۱۱

چکیده انگلیسی

عنوان مقاله: ‎Times New Roman‏ ضخیم سایز ۱۶

۱ تام نویسندگان: ‎Times New Roman‏ ضخیم سایز ۱۱

آدرس نویسندگان: ‎Times New Roman‏ نازک سایز ۱۰

متن اصلی چکیده: ‎Times New Roman‏ نازک سایز ۱۱

۲- بدنه مقاله

برای پانویس ها از فونت فارسی (B Yagut, 9pt) و فونت انگلیسی (Times New Roman, 9pt) و با فاصله خط ‎single‏ استفاده شود و بر اساس زبان پانویس راست چین یا چپ چین شده و برای هر صفحه از عدد ۱ شماره‌گذاری شوند.


روش ارجاع دهی:
ارجاعات باید به صورت پانویس باشد و ارجاع درون متنی پذیرفته نمی‌شود.

شیوه ارجاع دهی پانویس (Footnote)

اطلاعات کامل مربوط به هر منبع بطور کامل نوشته شود بطوری که خواننده بتواند به آسانی به آن دسترسی پیدا کند.

کتاب: اطلاعات مربوط به کتاب در پاورقی به این صورت نوشته شود:

نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان کتاب (بصورت ایتالیک)، نام مترجم یا مصحح، جلد، چاپ (محل چاپ: ناشر، سال نشر) ص.

 

نکته: در ارجاع‌دهی چاپ اول کتاب ذکر نمی‌شود.

مثال:

سیدحسن میرحسینی، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ2 (تهران: نشر میزان، 1385) صص 11-29.

 

اگر بلافاصله به همان منبع ارجاع می‌دهید:

همان، ص 127.

اگر با فاصله به همان منبع ارجاع می‌دهید:

میرحسینی، همان ص 24.

 

انگلیسی

حرف اول هر کلمه در عنوان (به‌جز حروف اضافه و ربط) بزرگ باشد.

-     Lord Denning, What Next in the Law (London: Butterworths, 1982) at 6-9.

-     Ibid. at 45.

-     Denning, op. cit. at 65.

 

مقاله:

نام و نام خانوادگی نویسنده، «عنوان مقاله» نام مجله، شماره مجله، (سال انتشار)، ص... .

مثال: سید حسین صفایی، «مدت حمایت از حقوق اقتصادی مؤلف در قوانین موضوعه و لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط»، دوفصلنامه پژوهشنامه تطبیقی حقوق تطبیقی، شماره 1، (1397)، ص 17.

 

 Michael Bridge, “Discharge for Breach of the Contract of Sale of Goods”, McGill L.J, (1983), 28, at 9.

اطلاعات مربوط به کتاب‌ها و مقاله‌ها درپاورقی فقط یک مرتبه آورده شوند و اگر کتاب یا مقاله‌ای بلافاصله تکرار شوند:

تکرار با واسطه: نام و نام خانوادگی، همان، ص...

author’s name, op. cit. at.

در تکرار با واسطه، اگر از نویسنده مزبور، به بیش از یک منبع ارجاع داده شده باشد، در جلوی نام خانوادگی، سال انتشار منبع مذکور نوشته شود.

 تکرار بی واسطه: همان ، ص... .

Ibid. p….

اگر کتاب یا مقاله ای بیش از دو نویسنده داشته باشد، نام اولین نویسنده نوشته شود و در جلوی آن «و همکاران» ذکر شود.

  Author’s name et al.

   منابع اینترنتی:

 -    عنوان مطلب استنادی؛

-     نام و نام خانوادگی نویسنده‌ مقاله استنادی موجود در سایت؛

-     تاریخی که مقاله در سایت قرار داده شده است؛

-     عنوان سایت؛

-     آدرس کامل سایت؛

-     تاریخ آخرین مراجعه‌ نویسنده به سایت.

مثال:

Murat Aslan, “The Economic Consequences of the US Withdrawal from the Nuclear Deal”, (2018), available at: https:// www. researchgate. net/ publication/328603323.

 

Coalition for the International Criminal Court, Report on the First Review Conference on the Rome Statute, 31 May – 11 June 2010, Kampala, Uganda, available at: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp _docs/ASP9/OR/RC-11-Part.I-ENG.pdf, last visited July 18, 2021.

در صورت تکرار بدون فاصله این منبع:

Ibid.

در صورت تکرار با فاصله این منبع:

Coalition for … op. cit. at 20.


1-2- جداول

جداول با تراز راست به چپ ایجاد شود۔ متن جداول با فونت فارسی ‎(B Yagut, 11pt) و فونت انگلیسی (Times New Roman, 10pt) و با فاصله خطوط ‎single‏ نگارش می شود. در جداولی که دارای داده های فارسی هستند از نظر افقی در مرکز هر خانه جدول، و داده های ستون اول به صورت راست چین و داده‌های بقیه ستون‌ها به‌صورت وسط چین نوشته شوند. در مورد جداول با داده های انگلیسی از نظر افقی در مرکز هر خانه جدول داده‌های ستون اول چپ چین و داده های بقیه ستون ها وسط چین نوشته شوند. ستون و سطر اول به صورت ‎Bold‏ هستند.

هر جدول به صورت وسط چین در میان صفحه قرار می گیرد. نام جداول به صورت وسط چین و در بالای آن و با فونت (B Yagut, 10pt, Bold) با فاصله پاراگرافی تا جدول، قرار می گیرد. تمام جداول از ابتدای متن مقاله به ترتیب شماره‌گذاری می شوند۔ جدول با یک خط، فاصله از متن قرار می‌گیرد.

جدول 1- میانگین جرایم سایبری در استان‌های مختلف

 

تهران

خراسان رضوی

سال 1398

8

12

سال 1397

3

5

متن بعد از جدول با یک خط فاصله از آن، ادامه می‌یابد.


۲.۲- شکل‌ها
تمام عکس‌ها، مدل‌ها، گراف‌ها و دیاگرام‌ها تحت عنوان شکل درنظرگرفته می‌شوند و به ترتیب از ابتدای متن مقاله شماره‌گذاری می شوند. کیفیت شکل‌ها باید مطلوب بوده و حتی الامکان از نسخه اصل آنها استفاده شود. نام شکل‌ها به صورت وسط چین و زیر آنها و با فونت  (B Yagut, 12pt, Bold) و با فاصله پاراگرافی بعد از شکل، قرار می‌گیرد.

 

3- نتیجه‌گیری

4- منابع
در این قسمت حتما دقت شود، در صورتی که از منابع مختلف مقاله، کتاب، پایان نامه و... استفاده می‌شود،
شماره دهی منابع پشت سرهم و بی وقفه و به شکل ذیل تقسیم بندی شود:
الف) منابع فارسی

1.

2.

3.
ب) منابع عربی
1.
2.
ج) منابع لاتین


- موارد مختلف ارجاع:
کتاب:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان عنوان کتاب (ایتالیک و غیر سیاه) نام ‎pa fis‏ شماره جلد، (ج )( شمار
چاپ (چ ۳) محل انتشار، ناشر، سال انتشار.


مقاله در نشریه:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان،( مخفف) عنوان مقاله داخل گیومه («») نام نشریه ‎(Salli)‏ دوره،
سال انتشار.

  • مشخصات منابع به زبان انگلیسی نیز به همین ترتیب ارائه شود.

مقاله در کتاب:
مقاله چاپ شده در کتاب: نام، نام خانوادگی، «عنوان کامل ‎مقاله (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی گردآورنده یا گردآورندگان کتاب، عنوان مجموعه مقاات (به صورت ایتالیک)، (محل چاپ: ناشر، نوبت چاپ، سال)، ص.


* در مورد منابع لاتین، استفاده از عبارت ‎op. cit‏ و ‎Ibid‏ (به صورت ایتالیک) در ارجاعات بعدی به تناسب با درج شماره صفحه.


مجموعه مقالات:
نام خانوادگی، نام مؤلف (سال). «عنوان مقاله داخل گیومه»؛ نام کتاب مجموعه مقاات ‎)‏به‌صورت برجسته)، ج (شماره)‏ چ (شماره چاپ)، محل نشر: ناشر.


آراء:
دادنامه شماره (شماره دادنامه) به تاریخ (تاریخ صدور دادنامه)، صادره از (مرجع صادرکننده دادنامه)
** قوانین و مقررات باید با ذکر کامل عنوان قانون و سال تصویب ذکر شوند. اگر قانونی مربوط به کشور خارجی است لازم است نام کشور در انتها داخل پرانتز به انگلیسی شود.


طرح پژوهشی:
نام خانوادگی، نام مؤلف (سال). عنوان طرح، مشخصات طرح (درون دانشگاهی، سازمانی یا...)، نام دانشگاه یا سازمان.


پایان نامه و رساله:
نام و خانوادگی، نام مؤلف (سال دفاع). عنوان پایان‌نامه (به‌صورت برجسته)، پایان‌نامه برای اخذ مدرک (کارشناسی ارشد/ دکتری)، نام دانشکده و دانشگاه.


منابع الکترونیکی:
مؤلف (اگر مؤلف ندارد، منبع با عنوان مطلب شروع شود)، «عنوان مطلب، تاریخ انتشار (یا بیتا)، به آدرس:
www.example.com/34520، آخرین بازدید ۱۷ خرداد۱۴۰۰۔
‏** یک مقاله علمی - پژوهشی نباید به وب سایت‌هایی مانند ویکی پدیا و مانند آن ارجاع دهد. علاوه بر این، ارجاع به وبلاگ‌ها و سایت‌های بدون هویت، ارزش علمی مقاله را مخدوش می‌کند. توصیه می‌شود منابع مورد استفاده مربوط به ده سال آخر منتهی به نگارش مقاله باشد تا جدید بودن مقاله تقویت شود.