کثرت گرایی ارزشی درحقوق مالکیت فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اکثر نظریه پردازان حوزه حقوق مالکیت فکری ، کوشیده اند مبنای نظری نظام حقوق مالکیت فکری را  در چارچوب حفظ و حراست ازیک ارزش خاص توجیه نمایند ( وحدت گرایی ارزشی).  این در حالی است که مجموعه نظامحقوق مالکیت فکری به اعتبار تنوع مصادیق موضوعی آن و همچنین تفاوت باورها و ارزش های جوامع مجری آن ، قابل فروکاستن به یک ارزش خاص نیست( کثرت گرایی ارزشی).
با وجود این ،  اعتقاد به کثرت ارزش ها درون هر یک از مصادیق تحت شمول نظام حقوق مالکیت فکری، می تواند موجب بسط دامنه حمایت از حقوق مالکیت فکری و به تبع آن گسترش قلمرو انحصاری صاحبان حق شود.از این رو در این مقاله  دیدگاه میانه ای اتخاذ شده است و در عین باور به کثرت گرایی ارزشی ،دامنه این دیدگاه درون هر یک از مصادیق نظام حقوق مالکیت فکری،  محدود به حفظ تعادل و توازن میان منافع تولید کننده و مصرف کننده و عدم بسط دامنه حق انحصاری صاحبان حق شده است.

کلیدواژه‌ها