تحولات لایحه جامع حقوق مالکیت فکری در مقایسه با مقررات بین المللی راجع به آثار ادبی و هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شاهد.

چکیده

لایحه جامع حقوق مالکیت فکری( کتاب اول : مالکیت ادبی و هنری)سال 1393 که در حال حاضر مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی ایران سپری می کند حاوی پیشرفتهای اساسی در حمایت از پدیدآورندگان آثار است. ارزیابی این تحولات با توجه به مقررات بین المللی در این زمینه بویژه کنوانسیون برن سال 1886 میلادی و اصلاحات بعدی آن و معاهده وایپو راجع به حق مولف ( کپی رایت) سال 1996امکان پذیر است. این مقایسه نشان می دهد که مقررات لایحه نه تنها توقعات حداقلی این اسناد را برآورده کرده بلکه در بسیاری از موارد در صدد حمایت جدی تر و موثرتر از پدیدآورندگان آثار بر آمده  و حمایتهای بمراتب بیشتری از آنان کرده است. این تحولات بویژه در خصوص توسعه دامنه حمایت به اشخاص و موضوعات جدید، پیش بینی امارات پدیدآورندگی و نمایندگی، توسعه و شفاف سازی مصادیق حقوق مادی، پیش بینی صریح و شفاف سازی محدودیتها و مستثنیات حقوق مادی،تصریح به شرایط اعمال محدودیتها و مستثنیات، توسعه و شفاف سازی حقوق معنوی، بازنگری در مقررات مرتبط با مدت حمایت از حقوق مادی و تکمیل قواعد مرتبط با ضمانت نمایان است. با این حال عدم حمایت از حق تعقیب (ماده 14 مکرر کنوانسیون برن)؛ عدم حمایت از  اطلاعات حقوقی مرتبط با مدیریت حقوق پدیدآورنده (ماده 12 WCT) از جمله ایراداتی است که می توان بر لایحه مورد بحث وارد کرد.

کلیدواژه‌ها