اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود صادقی

هیات علمی دانشگاه

sadeghilawut.ac.ir

سردبیر

دکتر سید حسین صفایی

هیات علمی دانشگاه تهران

hsafaiiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید حبیبا

هیات علمی دانشگاه

habibaut.ac.ir

دکتر مهدی زاهدی

هیات علمی دانشگاه

mehdii_zahediiyahoo.com

دکتر ستار زرکلام

هیات علمی دانشگاه

sattarzarkalamgmail.com

دکتر سید حسن شبیری

هیات علمی دانشگاه

shshobeiriyahoo.com

دکتر مرتضی شهبازی نیا

هیات علمی دانشگاه

shahbaziniamodares.ac.ir

دکتر محسن صادقی

هیات علمی دانشگاه

mohsen-5409yahoo.com

دکتر محمود صادقی

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

sadeghilawut.ac.ir

دکتر سید حسین صفایی

هیات علمی دانشگاه

hsafaiiut.ac.ir