نمایه نویسندگان

ر

  • رجائیان، ثمین بررسی تحلیلی «پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به صلاحیت و شناسایی احکام دادگاهها در مسائل مالکیت فکری» [دوره 1، شماره 1، 1397]

ز

  • زرکلام، ستار تحولات لایحه جامع حقوق مالکیت فکری در مقایسه با مقررات بین المللی راجع به آثار ادبی و هنری [دوره 1، شماره 1، 1397]

ش

  • شاکری، زهرا کپی رایت در آثار سینمایی اقتباسی [دوره 1، شماره 1، 1397]

ص

  • صاحب، طیبه کثرت گرایی ارزشی درحقوق مالکیت فکری [دوره 1، شماره 1، 1397]
  • صادقی، محسن بررسی تحلیلی «پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به صلاحیت و شناسایی احکام دادگاهها در مسائل مالکیت فکری» [دوره 1، شماره 1، 1397]
  • صادقی، محمود مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت اختراع استخدامی در فرض سکوت طرفین در قرارداددر حقوق ایران و ایالات متحدۀآمریکا [دوره 1، شماره 1، 1397]
  • صفایی، سید حسین مدت حمایت از حقوق اقتصادی مؤلف در قوانین موضوعه و لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط [دوره 1، شماره 1، 1397]

ع

  • عزیزی مراد پور، حمید تعهد به افشاء مبدأ منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط در اظهارنامه های ثبت اختراع [دوره 1، شماره 1، 1397]

ک

  • کبیری شاه آباد، حمید مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت اختراع استخدامی در فرض سکوت طرفین در قرارداددر حقوق ایران و ایالات متحدۀآمریکا [دوره 1، شماره 1، 1397]